Видове фирми

 

  • Gewerbe е всяка икономическа дейност, която може да се извършва за собствена сметка, на собствена отговорност и за продължителността на за кояте се възнамерява да се постига печалба. Лицата упряжняващи икономическа / самостоятелна дейност чрез Gewerbe трябва да заплащат данъци и да се осигуряват сами.За регистрация на Gewerbe не се изисква разрешително. В зависимост от дейността, която ще упражнявате е възможно да се изисква професиона квалификация.

 

  • GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts) е обединение на поне двама съдружници (физически или юридически лица), които взаимно се задължават чрез дружествен договор, постигането на обща цел, определена в договора. GbR е най-простата форма на колективното партньорство.

 

  • Einzelkaufmann е едноличен търговец. Този носи отговорност с цялото си имущество. В закона не е предвидено минимално капитално изискване. При регистрация не е задължително вписването в търговския регистър. В този случай ЕТ е освободен от водене на счетоводство, ако не биват надвишени годишната данъчна печалба от 60 000 евро или годишният оборот от 600 000 евро.

 

  • OHG (Offene Handelsgesellschaft) е търговско дружество, в което две или повече физически и / или юридически лица се обединяват, за да осъществяват търговска дейност под съвместно дружество. Създаването на OHG не зависи от определен минимален капитал. При регистрация е задължително вписването в търговския регистър. Съдружниците носят отговорност с цялото си имущество.

 

  • UG (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt) е дружество с ограничена отговорност с по-нисък основен капитал. То може да бъде учредено с основен капитал от само едно евро – затова се нарича още Mini-GmbH и 1-Euro-GmbH. При регистрация е задължително вписването в търговския регистър.

 

  • GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) е дружество с ограничена отговорност. Минималното капитално изискване е 25.000 евро. Съдружниците носят отговорност само с техния дружествен капитал. При регистрация е задължително вписването в търговския регистър.

 

  • AG (Aktiengesellschaft) е немското акционерно дружество. Акционерите в него носят отговорност само със своя дял. Минимален допустим капитал  – 50.000 евро. За регистрацията на едно АG е нужно то да бъде вписано в Търговския регистър. То подлежи на специфични правни норми от Aktiengesetz.

 

  • KG (Kommanditgesellschaft) е дружество с ограничена отговорност, при което поне един от съдружниците носи неограничена отговорност за задълженията на дружеството с цялото си имущество (Komplementär) и един от съдружниците носи ограничена отговорност само със своя паричен дял (Kommanditist). За основаването на KG е необходимо дружествен договор между поне един „Komplementär“ и един „Kommanditist“. При регистрация е задължително вписването в търговския регистър, данъчната служба и Камарата на промишлеността и търговията.